Veiligheidsschouw Industrieterrein Kerkhoven / Laarakkers te Oisterwijk

Veiligheidsschouw Industrieterrein Kerkhoven / Laarakkers te Oisterwijk

Inleiding

Deze veiligheidsschouw is opgesteld om meer aandacht te schenken aan bedrijventerreinen Kerkhoven & Laarakkers in Oisterwijk op het gebied van Schoon, Heel & Veilig. Voor het uitvoeren van deze toetsing is geen inhoudelijke kennis noodzakelijk. Deze schouw is bedoeld om (onveilige) situaties te constateren, waarna er vervolgens acties kunnen worden ondernomen door de werkgroep KVO in samenwerking met gemeente Oisterwijk, Politie en Brandweer.

Werkwijze

Op maandag 30 september 2019 heeft er een veiligheidsschouw plaatsgevonden, uitgevoerd door een aantal leden van de werkgroep KVO Oisterwijk:

 • De heer A. Duister namens Politie Zeeland – West Brabant
 • De heer J. van den Bersselaar namens de Brandweer Midden- en West-Brabant
 • De heren F. van de Wouw, B. Augustijn en D. van Helden namens Bedrijven Contact Oisterwijk
 • Mevrouw M. van den Hout namens de gemeente Oisterwijk

Constateringen

De volgende thema’s zijn meegenomen in deze veiligheidsschouw:

 • Diefstal en inbraak
 • Camerabewaking
 • Verkeersveiligheid
 • Parkeren
 • Orde en Netheid

Thema diefstal en inbraak

Containers en andere voorwerpen die los op een terrein staan, zijn ideaal voor inbrekers om te gebruiken om toegang tot een gebouw te verschaffen. Tevens kunnen (ijzeren) containers gebruikt worden om deuren mee te forceren door deze er hard tegen aan te rijden.

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Actiepunt: Met de ondernemers moet goed gecommuniceerd worden om te komen tot bewustwording van veiligheid op de bedrijventerreinen.

Thema camerabewaking

Diverse bedrijven op het terrein zijn voorzien van camera’s. Gezien de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen deze alleen op eigen terrein gericht zijn. Dit is tijdens de schouw niet getoetst.

 Actiepunt:   Bij de ondernemers onder de aandacht brengen dat zij hun camera kunnen aanmelden op de website https://oisterwijk.nl/meld-en-herstel.html

Thema orde en netheid op het terrein

Op diverse plaatsen op het bedrijventerrein is afval aangetroffen. Als dit opgeruimd wordt, dan geeft dit een netter aanblik op het bedrijventerrein.

 

 

 

                        

Actiepunt: Bij de ondernemers onder de aandacht brengen dat zij via: https://oisterwijk.nl/meld-en-herstel.html melding kunnen maken. De gemeente Oisterwijk is NIET aangesloten op de buitenbeter App.

Groenonderhoud

Tijdens de schouw is opgevallen dat de bermen vaak niet goed gemaaid zijn. Ondernemers die naar buiten kwamen vertelden dat zij het vaak zelf maaien als zij ook hun eigen terreinen maaien. Het viel ook op dat er een dode boom stond op het industrieterrein. Deze zou een gevaar kunnen opleveren.

Actiepunt: Marleen van den Hout legt deze punten voor aan de gemeentelijke afdeling die belast is met het groenonderhoud.  Antwoord van de betreffende afdeling: is een beleidskeuze voor ecologische bermen. 2 maaibeurten per jaar. Juni en najaar. Veel ondernemers maaien zelf frequent, dat wordt gedoogd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige thema’s

De vorige schouw dateert van 12 november 2018. In deze schouw zijn enkele constateringen gedaan, die niet zijn gedaan op 30 september 2019. Hieronder zijn deze opgesomd. Er moet ook aandacht zijn voor deze punten.

 • Thema openbare verlichting

Het is belangrijk dat om de openbare ruimte goed en helder te verlichten.

 • Thema bewegwijzering en huisnummering

Huisnummering en bewegwijzering laat te wensen over. Goede en ordelijke huisnummering geeft een beter straatbeeld en een verzorgde indruk. Voor de verkeersveiligheid is het goed als er een goede bewegwijzering. Beide punten gelden ook als er hulpdiensten nodig zijn op een locatie.

 • Thema verkeersveiligheid

Op 30 september is het hier kort overgegaan. Momenteel is er niets in de meerjarenplanningen opgenomen om kruispunten op de industrieterreinen aan te pakken.

De werkgroep leden hebben op de fiets de schouw uitgevoerd. De nieuwe verkeerssituatie bij de brandweerkazerne werd als onduidelijk ervaren. Mogelijk draagt het feit er aan bij, dat het project nog niet helemaal klaar is.

Conclusie

Na het afronden van de schouwronde is door de werkgroep geconcludeerd dat het bedrijventerrein op, op een paar punten na, in goede staat verkeerd.

Belangrijk is om goed te communiceren met de ondernemers en om te komen tot bewustwording over veiligheid op de bedrijventerreinen.